Provozní řád kina METROPOL

 

Platný od 26. 9. 2016

 

Základní informace

 1. Provozovatel kina Metropol a kavárny kina Metropol je společnost DCI KINO Olomouc s.r.o., IČ: 29391709, DIČ: CZ29391709.
 2. Hlavní ekonomickou činností společnosti je veřejné předvádění audiovizuálních děl. Kino dále slouží k pořádání kulturních akcí spojených s promítáním nebo jen samostatných kulturních vystoupení.
 3. Kino je způsobilé k promítání digitálních projekcí ve standardu DCI se zvukovým záznamem DOLBY SURROUND 7.1, technologií 3D a k promítání 35mm filmů, DVD.
 4. Kapacita sálu kina je 530 míst. Kino disponuje 3 místy pro invalidy.
 5. Cena vstupného je dána distributorem (majitelem filmu). Kino poskytuje 50% slevy na vstupné držitelům průkazek ZTP a ZTP/P. Pro osoby nedoslýchavé je na požádání v kině zajištěna možnost zapůjčení zařízení k zesílení poslechu indukční smyčky (uschovány v promítací kabině, k dispozici je cca 15 indukčních smyček a navíc i sluchátka).
 6. Poskytnout volnou vstupenku neumožňuji závazky provozovatele vyplývající ze Smlouvy mezi Unií filmových distributorů a provozovatelem kina. Zákonem České národní rada č. 241/1992 ze dne 14. 4. 1992 byl zřízen Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie, který stanovuje, že účastník veřejné produkce kinematografického díla v kině zaplatí v rámci vstupného příplatek ve výši 1,- Kč.
 7. Zakoupenou vstupenku je návštěvník povinen zkontrolovat ihned u pokladny, na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Zakoupené vstupenky se zpět nepřijímají ani nevyměňují.
 8. Vstup do veřejných prostor kina je množný až po zakoupení platné vstupenky. 
 9. Tituly promítané v rámci filmového klubu jsou označeny symbolem FK a platí na ně sleva 20,- Kč pro držitele průkazek FK vydávaných Asociací českých filmových klubů, které se prodávají za jednotnou cenu 100 Kč.
 10. Provozní doba pokladny kina začíná a končí s otevírací dobou kavárny kina Metropol. Předprodej vstupenek je umožněn na všechna veřejná představení. Rezervace vstupenek je možná na pokladně kina nebo přes internet (rezervační systém). Předem rezervované vstupenky je nutné si vyzvednout nejpozději 30 minut před začátkem filmového představení. Přes rezervační systém si lze také zakoupit e-vstupenku.
 11. Pokladna se zavírá 15 minut po zahájení večerního programu.
 12. Na představení filmů mládeži nepřístupných a přístupných od 18 let je nutno na požádání pracovníka kina předložit průkaz k prokázání věku návštěvníka.
 13. Diváci jsou povinni chovat se tak, aby nevhodným chováním nerušili ostatní návštěvníky kina a uposlechnout organizačních pokynů pracovníka kina. Neukáznění či podnapilé diváky mohou zaměstnanci kina vykázat bez nároku na náhradu vstupného nebo je do kina vůbec nevpustit.
 14. Z hygienických důvodů je zakázáno do sálu kina vnášet a konzumovat vlastní občerstvení. V sále kina mohou diváci konzumovat pouze občerstvení, které si zakoupili v kavárně kina Metropol. Z bezpečnostních důvodů je povoleno do sálu vnášet nápoje pouze v PET lahvích, plechovkách či v nápojových kelímcích.
 15. Ve všech prostorách kina je zakázáno kouřit a v hledišti používat mobilní telefon.
 16. Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků dozor, který byl určen vedením školy a diváky do kina dovedl.
 17. Za nezletilé diváky kina, případně jimi způsobenou škodu, odpovídá jejich zákonný zástupce.
 18. Filmové představení končí až po promítnutí závěrečných titulků. Diváci odchází, až se v hledišti rozsvítí. Chrání tím svoji bezpečnost.
 19. Ve filmovém sále je na základě zákona o autorských právech zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy představení.
 20. V případě nedodání filmové kopie může dojít k odpadnutí představení nebo k zařazení náhradního programu. Zakoupené vstupenky je možno vrátit před tímto představením na pokladně kina. Při přerušení představení, které nelze předvídat (výpadek el. produ apod.), vzniká nárok na vrácení vstupného jen tehdy, jestliže byl film promítnut jen do poloviny své metráže.
 21. Na základě zákona o ochraně veřejného zdraví upozorňujeme, že pokud diváci nejsou spokojeni s hladinou hlučnosti v promítacím sále, mají právo tuto skutečnost nahlásit odpovědným osobám, které jsou povinny sjednat okamžitě nápravu.
 22. Provozovatel nezodpovídá za osobní věc návštěvníků ponechané volně v prostorách kina.
 23. Zakoupením vstupenky návštěvník stvrzuje seznámení s provozním řádem kina. Výjimky z tohoto provozního řádku může stanovit pouze provozovatel kina.

 

V Olomouci, dne 26. 9. 2016                                                                                            Petr Hanák

                                                                                                                                             Jednatel společnosti